The art of physical, outer perimeter security for a Data Center

Một bài toán tôi từng gặp đó là thiết kế Physical Security cho một Data Center. Các tài liệu nói về phần Security cho DC thường có thiên hướng đi sâu vào khía cạnh ” bảo mật với lính gác, […]