Value of Monitoring Capabilities

“Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. If you can’t measure something, you can’t understand it. If you can’t understand it, you can’t control it. If you can’t control it, you can’t improve it.”
H. James Harrington

Hãy sử dụng giải pháp Solarwinds Orion với mục đích quản trị hệ thống IT, cũng như áp dụng framework ITIL trong việc đưa ra các quy trình quản trị chất lượng dịch vụ CNTT của công ty các bạn.

Solarwinds for DC cropped-369ddd31e6ae3a80112c59bbefed02bd.jpg