Free Documents

Đây là một số tài liệu mà tôi thấy là bổ ích, các bạn đọc chậm & chắc nhé.

SCP_Exam_Prep_Question

free_itil_foundation_exam_40_questions5

-Tips-for-passing-itilfoundationexam

Itil-2011-Mindmaps

Gio thieu cac phuong-phap-quan-li-moi

OrionServerMigration

dc-best-practices-google